Brødrene Jensen, Clarence Jensen og Furuholmen ønsker å videreutvikle eiendom sammen

Brødrene Jensen AS, Clarence Jensen Eiendom AS og Furuholmen Eiendomsutvikling AS ønsker å tilrettelegge for oppgradert situasjon ved en forsiktig fortetting med nye rekkehus. På vegne av Voksen Festetomter AS.

har Meinich Arkitekter bedt om planforhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Golfstubben 2-4.
Den historiske bakgrunnen er at entreprenørselskapet Brødene Jensen på 1950‐tallet kjøpte ca. 30 mål tomt på Voksen. Voksen festetomter AS ble etablert, og området ble regulert gjennom bebyggelsesplan vedtatt 06.09.1955. Entreprenørselskapet oppførte deretter en rekke lange lavblokker (høy kjeller, to beboelsesetasjer og loft) med gårdsrom / hage imellom. Parkering ble lagt i tilhørende frittliggende garasjebygg langs veien i enden av hvert gårdsrom, samt langs veien på begge sider.

Det ble skilt ut eiendommer for hver blokk og hvert garasjebygg, og det ble etablert sameier som festet grunnen til de enkelte bygningene. Garasjeplassene leies ut fritt, og det er ingen avtaler eller bindinger mellom garasjene og boligbygningene.
Området er senere omregulert i plan vedtatt 14.05.1986. Området er i dag regulert til «konsentrert småhusbebyggelse, herunder rekkehus og terrassehus i inntil tre plan inntil 0,35». Videre står det i bestemmelsene § 3 at «før byggetillatelse kan gis, kan det kreves at det sendes bebyggelsesplan for hele eiendommen».
- Bebyggelsesplan er en utgått planform, og dagens praksis i kommunen synes å være at dette tolkes som et krav om detaljregulering, heter det i henvendelsen til PBE.
- Det er med bakgrunn i dette og tilbakemeldingene fra etaten i overnevnte dialog med Dyrø & Moen Arkitekter AS at det nå sendes anmodning om planforhåndskonferanse.
Forslagsstiller Voksen Festetomter AS – i dag eid av Brødene. Jensen AS, Clarence Jensen Eiendom AS og Furuholmen Eiendomsutvikling AS – ønsker å tilrettelegge for oppgradert situasjon ved en forsiktig fortetting med nye rekkehus, samtidig med en tidsmessig oppgradering av vei- og trafikksituasjonen der bo- og gatemiljø samt myke trafikanter prioriteres høyere.
- Det er forslagstillers oppfatning at området egner seg godt for å tilføre nye og større boenheter. Større boenheter antas å kunne tilføre flere familier som kan bidra til mer mangfoldig beboersammensetning enn dagens lavblokker alene. Lavblokkene møter i dag i liten grad forventningene til barnefamilier. Det er allerede i nærområdet både skole, generøse rekreasjonsområder, nærbutikk og tilgang til kollektivtransport, skriver arkitektselskapet.
- Med begrenset utnyttelse vil det være miljømessig hensiktsmessig med en slik fortetting, forutsatt en egnet bebyggelsesform, tetthet, samt tilrettelegging for miljøvennlige transportformer som understøtter nullvekstmålet. Forslagsstiller mener boformen rekkehus for barnefamilier vil kunne oppfylle nettopp dette.

Forslagsstiller ønsker en planforhåndkonferanse for å avklare gjensidige forventninger og overordnet reguleringsrisiko.
 
 

Les mer her:
https://www.estatenyheter.no/pluss/kjopte-tomt-i-oslo-vest-pa-1950-tallet-na-vil-de-fortette/348417?mc_cid=593609835c&mc_eid=b46f2f9e16